อัพเดทล่าสุด: 01/01/2017

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าที่ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท กิมมิค ทอล์ค จำกัด กับลูกค้า ( “บริษัท“ ) โดยให้เว็บไซต์ https://www.bag-design.com รวมถึงสินค้า และ/หรือบริการทั้งหมด อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากข้อตกลงและเงื่อนไขข้อใดขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้ บริษัทฯ กับลูกค้าตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก เว้นแต่ ลูกค้าและบริษัทจะมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่นเป็นกรณีๆ ไป โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบ หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่แจ้งมา โปรดหยุดทันทีและไม่เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือส่งคำสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดติดต่อบริษัทที่ gimmicktalk@gmail.com

 

ข้อตกลง – เรื่องทั่วไป

– เว็บไซต์ https://www.bag-design.com จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าต่างๆ แก่ลูกค้ามิใช่ระบบ shopping cart ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ ตลอดจนการรับประกัน และ/หรือ การบริการของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

– การใช้งานเว็บไซด์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเพียงบางขณะ ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขทุกประการ หากลูกค้าไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงนี้ รวมตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ โปรดหยุดทันทีและไม่เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือส่งคำสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

– วันทำการ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดของธนาคาร วันหยุดราชการของประเทศไทย หรือวันหยุดของบริษัท
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีความเป็นสุภาพชน(เท่านั้น ) กรณีลูกค้าแสดงถ้อยคำที่หยาบคาย หรือดูถูก เหยียดหยาม ทางบริษัทมีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยทันที และหากบริษัทมีรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ลูกค้ายินยอมชำระรายจ่ายดังกล่าวให้แก่บริษัท ตามมูลค่าที่บริษัทได้แจ้งมา แต่ทั้งนี้ ไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ได้สั่งซื้อตามคำสั่งซื้อนี้ โดยให้นำเงินมัดจำที่วางไว้ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระหนี้
– ข้อความและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารของทางบริษัท ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าด้วย ข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าและบริการตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ โดยลูกค้าได้ยินยอมและรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– รายละเอียดของสินค้า ขนาด และราคา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

– รูปภาพ คำบรรยาย รูปทรง และข้อมูลของสินค้า ทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้ บริษัทถือเป็นเพียงการนำเสนอเพื่อช่วยบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้าเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวถึงอาจมีความใกล้เคียง หรือ แตกต่างกับสินค้าจริง และหากมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการนำเสนอ บริษัทไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย (หากลูกค้าต้องการดูสินค้าตัวอย่างสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย)
– บริษัทใช้ระบบในการเก็บข้อมูลลูกค้า และบันทึกสถิติงานขาย เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนผู้ติดต่อได้ ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งชื่อผู้ติดต่อ , ชื่อบริษัท , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ , E-Mail กรณีลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– บริษัท กิมมิค ทอล์ค จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ข้อความ และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์ทั้งหมด ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม หรือนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

– เว็บไซด์นี้ถูกออกแบบและจัดทำโดย บริษัท กิมมิค ทอล์ค จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หากลูกค้ากระทำการอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทอันเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงนี้ และ/หรือผิดต่อกฎหมาย บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือให้ลูกค้ากระทำการตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะไม่ใช้สิทธิ์โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
– บริษัทจะปฏิบัติตามชอบด้วยกฎหมายและคำสั่งศาลในการดำเนินคดีตามกฎหมาย หากพบว่าลูกค้ากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย อันส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท
– ลูกค้าตกลงและยินยอมในความรับผิดและปกป้องบริษัทจากความเสียหายใดที่มีต่อทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลมาจากความผิด กระทำการหรืองดเว้นกระทำการโดยประมาท การจงใจทำให้เกิดความเสียหาย หรือจากการประพฤติผิดสัญญาของลูกค้า ตามที่แสดงไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

 

ข้อตกลง – เรื่องข้อจำกัดและเงื่อนไขในการผลิต

ในกระบวนการผลิตทุกธุรกิจนั้นล้วนมี “ ข้อจำกัด “ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งธุรกิจที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน มักมีข้อจำกัดที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกัน แต่เนื่องด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมมายาวนานในธุรกิจนี้ ทำให้บริษัทสามารถที่จะให้คำแนะนำ หรือวิธีการหลีกเลี่ยง/แก้ไขในส่วนต่างๆ ของงานให้ออกมาดีที่สุด เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า และยังคงไว้ซึ่งรูปแบบ หรือ Concept ตามที่ลูกค้าต้องการ อย่างไรก็ตาม เพื่อลดโอกาสข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด บริษัทได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ โดยก่อนอนุมัติคำสั่งซื้อ ลูกค้าได้รับทราบและยอมรับแล้วว่า ข้อจำกัดที่ปรากฏตามรายละเอียดต่อไปนี้ ลูกค้าไม่สามารถใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ยอมรับสินค้าที่สั่งซื้อเมื่อส่งมอบ , ยกเลิกคำสั่งซื้อ , ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้.

สีจอภาพ

เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ/หรือ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ แต่ละเครื่องมีคุณสมบัติการแสดงสีและการตั้งค่าที่แตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ ที่รายละเอียดของสินค้า รูปภาพ รูปถ่าย และ/หรือ ออนไลน์ปรู๊ฟ ที่ลูกค้าเห็นบนเว็บไซต์หรือบนหน้าจอ อาจมีสี หรือรูปแบบที่คลาดเคลื่อนจากสินค้าจริงเล็กน้อย แม้ว่าบริษัทจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถ ในการปรับแต่งภาพให้มีความใกล้เคียงสินค้าจริงแล้วก็ตาม นับเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

การออกแบบ

– ข้อความ / รูปภาพ / ค่าสี CI / รูปแบบอักษร / โลโก้ / รูปแบบการจัดเลย์เอาท์ / เครื่องหมายการค้า และ/หรือเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่มีผลทางกฎหมาย ลูกค้าจะต้องมีสิทธิ์และอำนาจในการใช้งานดังกล่าวทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
– งานออกแบบ และ งานผลิต ถือเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานตามคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า (เท่านั้น) หากมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่มีผลทางกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธภาระผูกพันทางกฏหมาย และ/หรือ ความรับผิดใดๆต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทุกกรณี
– ค่าสีที่ใช้ในการออกแบบ หรือพิมพ์สกรีน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยยึดค่าสีตาม Pantone จากเล่ม Pantone Formula Guide Solid Coated & Uncoated เท่านั้น ซึ่งเป็นค่าสีมาตรฐานที่โรงพิมพ์ทั่วโลกใช้ หากลูกค้ามิได้แจ้งหรือระบุค่าสีตาม PANTONE มาตรฐาน บริษัทจะพิมพ์สกรีนตามค่าสีที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของทางบริษัทเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากสีพิมพ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ

– ออนไลน์ปรู้ฟ จุดประสงค์ของออนไลน์ปรู้ฟคือใช้เพื่อการตรวจสอบว่าองค์ประกอบทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ แต่ไม่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสีได้
– การตรวจสอบออนไลน์ปรู๊ฟ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ออนไลน์ปรู๊ฟที่ถูกยืนยันกลับมาจะถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ในองค์ประกอบของการออกแบบที่ทางบริษัทเป็นผู้จัดทำ หรือ ลูกค้าเป็นผู้จัดทำเอง ซึ่งอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เช่น การสะกดคำ ข้อความ รูปภาพ ขนาดของลายพิมพ์ ตำแหน่งการจัดวาง และข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
– การอนุมัติออนไลน์ปรู๊ฟ ลูกค้ายอมรับว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนลงนามอนุมัติ ออนไลน์ปรู๊ฟที่ถูกยืนยันกลับมาจะถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการจัดทำชิ้นงานตัวอย่างสินค้าต้นแบบโดยยึดถือตามออนไลน์ปรู๊ฟที่ลูกค้ายืนยันกลับมา เท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดอันใด ที่ก่อให้เกิดการแก้ไขในภายหลัง ลูกค้าตกลงและยินยอมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น
– ระยะเวลาในการส่งมอบงานออกแบบ ขึ้นอยู่กับลำดับการยืนยันคำสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีตอบกลับยืนยันคำสั่งซื้อล่าช้า ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผลิต และกำหนดส่งมอบสินค้า
– ไฟล์อาร์ตเวิร์คที่ใช้ในการพิมพ์ จะต้องอยู่ในรูปแบบและขนาดตามที่ทางบริษัทเป็นผู้กำหนด

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานออกแบบและ / หรือสินค้าของลูกค้า เป็นงานตัวอย่างสำหรับการโฆษณาการส่งเสริมการขายและเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน
– ความล่าช้าที่เกิดจากการอนุมัติใดๆ ที่ต้องกระทำโดยลูกค้า และ/หรือ เอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องในการยืนยันคำสั่งซื้อ ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการผลิตตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ซึ่งกำหนดระยะเวลาการผลิตที่เปลี่ยนแปลงนั้น ลูกค้าไม่สามารถใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ยอมรับสินค้าที่สั่งซื้อ , ยกเลิกคำสั่งซื้อ , ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลง

ความคลาดเคลื่อนของวัสดุ

สีวัสดุ
– สีของวัสดุเป็นข้อจำกัดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และเป็นข้อจำกัดที่ทางบริษัทผู้ผลิตวัสดุ ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน เนื่องจากมีปัจจัยที่กำหนดได้ยาก ในขั้นตอนระหว่างการฟอกย้อมสี อาทิเช่น อุณหภูมิในอากาศตามธรรมชาติ , การแตกตัวและการดูดซับของสี , สีธรรมชาติของเส้นด้ายหรือเส้นใยก่อนย้อม ความเข้มอ่อนของสีเม็ดฝ้ายธรรมชาติ เป็นต้น จึงทำให้สีวัสดุที่ได้ในแต่ละรอบการผลิตมีความแตกต่างกันโดยประมาณ +/- ไม่เกิน 15 %
– ผ้าดิบสีธรรมชาติอาจมีความเข้มอ่อนของสีผ้าต่างกัน อันเนื่องมาจากสีของเม็ดฝ้าย

– สีของวัสดุบางชนิดอาจมีสีตกได้ หากลูกค้าต้องการวัสดุที่สีไม่ตก โปรดแจ้งบริษัทก่อนทำการสั่งซื้อ เนื่องจากวัสดุมีราคาแตกต่างกัน
– เนื่องจากสีวัสดุเป็นสีที่บริษัทผู้ผลิตได้ย้อมสำเร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การปรับสีของวัสดุให้มีเฉดสีเดียวกันกับ ข้อความ / รูปภาพ / ค่าสี CI / รูปแบบอักษร / โลโก้ / เครื่องหมายการค้า ทางบริษัทไม่สามารถกระทำได้

เนื้อผ้า
– ความแข็งหรือความอ่อนของเนื้อผ้าเป็นข้อจำกัดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และเป็นข้อจำกัดที่ทางบริษัทผู้ผลิต ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน โดยขั้นตอนก่อนการขึ้นรูปถักทอเป็นเนื้อผ้าได้นั้น จะต้องผ่านกรรมวิธีการทอเส้นใยก่อน ซึ่งขั้นตอนในระหว่างการทอเส้นใย หรือ เส้นด้าย นั้นมีปัจจัยที่กำหนดได้ยาก เนื่องจากเส้นใย หรือ เส้นด้าย ที่ใช้ในการทอผ้าแต่ละชนิด มีความเหนียว ความยืดหยุ่น หรือการหดตัว ที่ไม่คงที่ต่างกัน เมื่อได้รับความร้อนและความชื้นระหว่างการทอ จึงทำให้เนื้อผ้าได้ในแต่ละรอบการผลิตมีความแข็ง ความอ่อน หรือความยืดหยุ่นของเนื้อผ้า แตกต่างกันโดยประมาณ +/- ไม่เกิน 15 %
– การถักทอขึ้นรูปเนื้อผ้า อาจมีเส้นด้ายที่เกิดจากการทอบ้างเล็กน้อย
– ผ้าดิบสีธรรมชาติจะมีจุดเม็ดฝ้ายธรรมชาติปะปนบนเนื้อผ้า

งานพิมพ์

งานพิมพ์ด้วยระบบ SilkScreen
– ความคลาดเคลื่อนในเรื่องการพิมพ์ หรือความถูกต้องของสี ในการพิมพ์แต่ละรอบของการสั่งผลิต อาจมีความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ +/- ไม่เกิน 5 %
– ขนาดของงานสกรีนจะต้องไม่เกิน A3
– ไม่สามารถพิมพ์ลายเส้นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตรได้
– ลายสกรีนที่มีขนาดเล็กกว่า 4 นิ้ว เช่น QR CODE หรือ LOGO ของหน่วยงานราชการ จะไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน
– การพิมพ์สกรีนสีอ่อนลงบนผ้าสีเข้มสามารถพิมพ์ทับได้เพียง 2 รอบเท่านั้น เพื่อความคมชัดและสวยงามแต่สีพิมพ์ที่ได้อาจดูไม่ทึบ กรณีลูกค้ามีความประสงค์ให้พิมพ์สกรีนทับมากกว่า 2 รอบขึ้นไป งานพิมพ์สกรีนจะไม่คมชัด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบหากคุณภาพงานที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
– การพิมพ์สกรีนที่มากกว่า 1 สีขึ้นไป บนเนื้อผ้า Cotton หรือผ้าไนล่อน อาจทำให้การสกรีนสีถัดไปมีตำแหน่งคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมที่กำหนดไว้ประมาณ 2 มิลลิเมตรได้ เนื่องจากเนื้อผ้า Cotton หรือ ผ้าไนล่อน จะมีการหดตัวเล็กน้อย เมื่อสัมผัสกับความชื้นของสีพิมพ์และความร้อนจากการอบเพื่อให้สีแห้งในระหว่างการทำ

– เป็นงานพิมพ์แบบ Handmade โดยใช้แรงกดของน้ำหนักมือในการพิมพ์ อาจทำให้ความหนาบางของลายเส้นที่ปรากฏมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย
– หากลายสกรีนมีการเว้นช่องว่างที่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร อาจทำให้ช่องว่างนั้นไม่ปรากฏขึ้น เนื่องจากมีการแตกตัวของสีพิมพ์
– ลายสกรีนที่ใช้การพิมพ์แบบเทสีเป็นพื้นที่กว้าง การดูดซับสีสกรีนของเนื้อผ้า อาจมีโอกาสทำให้สีสกรีนดูไม่เรียบเนียนหรือไม่สม่ำเสมอกันได้
– เนื้อผ้าที่มีความหนา และ/หรือ เนื้อผ้าที่มีพื้นผิวร่องลึก ห่าง หรือค่อนข้างหยาบ อาจทำให้งานสกรีนมีความคมชัดน้อยลง
– ความยืดหยุ่นของเนื้อผ้าบางชนิด เมื่อเกิดแรงดึงอาจทำให้สีสกรีนเกิดรอยแตกได้
– การสกรีนแบบลายต่อเนื่องกันด้านหน้า และด้านหลัง ตำแหน่งความต่อเนื่องของลายสกรีนอาจมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้
– งานสกรีนไม่เหมาะกับเนื้อผ้ากำมะหยี่ ผ้าหนังกลับ หรือ ผ้าขนทุกชนิด

งานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล
– ความคลาดเคลื่อนในเรื่องการพิมพ์ หรือความถูกต้องของสี ในการพิมพ์แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย อาจมีความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ +/- ไม่เกิน 5 %
-ขนาดของงานพิมพ์จะต้องไม่เกิน A2
– เป็นการพิมพ์ลายด้วยเครื่อง inkjet ลงบนผ้า โดยผ้าที่ใช้ในการพิมพ์นั้นจะต้องผ่านการอบร้อนก่อนนำมาพิมพ์ มีผลทำให้เนื้อผ้าเกิดการหดตัว+/- ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อผลิตเสร็จกระเป๋าอาจมีขนาดเล็กลงกว่าที่ลูกค้าสั่งเพียงเล็กน้อย
– คุณภาพของสีพิมพ์ระบบดิจิตอลเป็นไปตามอายุการใช้งาน

งานปัก
– Artwork ที่ใช้ในงานปักจะต้องมีขนาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร
– ความหนาของลายเส้น ที่ใช้ในการปักไม่ควรบางมากเกินไป
– งานปักที่มีขนาดเล็กและมีรายละเอียดมาก ไม่สามารถทำได้
– เนื้อผ้าที่มีความบาง เมื่อนำมาปักอาจทำให้ผ้าเกิดรอยย่น หรือขาดได้

งานเย็บ

– ขนาดกระเป๋าผ้าที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน +/- ไม่เกิน 1 ซม.เนื่องจากสินค้าเป็นงานฝีมือโดยใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมากในการผลิตงาน มิใช่สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร ทำให้งานแต่ละใบ อาจมีขนาดไม่เท่ากันบ้างเล็กน้อย
– การใช้ด้ายเย็บคนละสีกับตัวกระเป๋า จะทำให้เห็นรอยฝีเข็มเย็บที่ชัดเจน ความคลาดเคลื่อนของฝีเข็มในตำแหน่งการเดินด้ายเย็บอาจเกิดขึ้นได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
– สายกระเป๋า ตำแหน่งการวางเย็บสายกระเป๋าอาจมีโอกาสคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 0.5 – 1 ซม.
– งานเย็บแบบตัดต่อสีผ้า อาจทำให้ตำแหน่งที่เย็บตัดต่อสีผ้ามีโอกาสเห็นสีด้ายที่ต่างกันบ้างเล็กน้อย
– การเย็บทับบนสีสกรีน แรงกดของฝีเข็มในระหว่างการเย็บอาจทำให้สีสกรีนแตกได้

– กรณีลูกค้ามีความประสงค์ที่จะจัดเตรียม และ/หรือนำวัสดุอื่นใดที่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้จัดหาหรือมีไว้เพื่อใช้ในการผลิต โปรดสอบถามข้อจำกัดอย่างละเอียดกับทางบริษัทก่อนสั่งซื้อ หากวัสดุที่นำมาไม่สามารถนำมาเย็บหรือนำมาพิมพ์ได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อตกลง – เรื่องข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ก่อนอนุมัติคำสั่งซื้อ ลูกค้าได้รับทราบและยอมรับแล้วว่า ข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ปรากฏตามรายละเอียดต่อไปนี้ ลูกค้าไม่สามารถใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ยอมรับสินค้าที่สั่งซื้อเมื่อส่งมอบ , ยกเลิกคำสั่งซื้อ , ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้.

ความล่าช้า
การกระทำที่นำไปสู่ความล่าช้าในการรับสินค้า , การเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งสินค้า , การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผลิต มีดังนี้
• การส่งเอกสารล่าช้าเกี่ยวกับการยืนยันคำสั่งซื้อ
• การส่งเอกสารล่าช้าเกี่ยวกับการชำระเงิน
• งานที่ผิดพลาดและต้องได้รับการแก้ไข
• การอนุมัติล่าช้าหรือการไม่อนุมัติออนไลน์ปรู้ฟ
• การอนุมัติล่าช้าหรือการไม่อนุมัติตัวอย่างสินค้าต้นแบบ (Mockup )
• วัสดุที่ระบุในท้องตลาดมีไม่พอหรือขาดตลาด หรือบริษัทผู้ผลิตเลิกผลิต
• วัสดุที่ต้องรอการผลิตใหม่จากบริษัทผู้ผลิต
• วัสดุที่ต้องรอการจัดเตรียม/จัดหาจากลูกค้า
• ที่อยู่จัดส่งหรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์
• การขนส่งสินค้า อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

ความคลาดเคลื่อนของวัสดุในการผลิต
• การจัดหา/หรือจัดเตรียมวัสดุ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจริงทั้งหมดนั้น ทางบริษัทจะกระทำภายหลังจากที่ลูกค้า ได้มีการอนุมัติตัวอย่างสินค้าต้นแบบ จ่ายชำระเงินมัดจำ และอนุมัติเอกสาร ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เท่านั้น) จึงอาจทำให้ตัวอย่างสินค้าต้นแบบ และ สินค้าที่ผลิตจริง อาจมีความคลาดเคลื่อนของวัสดุเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสภาพของวัสดุที่เป็นอยู่ณ.ปัจจุบัน เป็นข้อจำกัดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
• ด้วยสภาพของวัสดุที่เป็นอยู่ณ.ปัจจุบัน การผลิตซ้ำ ผลิตใหม่ ผลิตเพิ่ม หรือผลิตในปริมาณที่มาก อาจมีความคลาดเคลื่อนของวัสดุเกิดขึ้นได้
• กรณีวัสดุที่ระบุเกิดการหมดเป็นครั้งคราว และต้องรอการผลิตใหม่ อาจมีความคลาดเคลื่อนของวัสดุเกิดขึ้นได้
• กรณีวัสดุที่ระบุในท้องตลาดมีไม่พอหรือขาดตลาด หรือบริษัทผู้ผลิตเลิกผลิต บริษัทมีความพยายามอย่างดีที่สุด ในการจัดหาวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อนำมาผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าไม่สามารถใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่รับสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัท
• วัสดุและสินค้า ของทางบริษัทอาจมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อตกลง – เรื่องการส่งมอบสินค้า

ก่อนอนุมัติคำสั่งซื้อ ลูกค้าได้รับทราบและยอมรับแล้วว่า ข้อตกลงเรื่องการส่งมอบสินค้าที่ปรากฏตามรายละเอียดต่อไปนี้ ลูกค้าไม่สามารถใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ยอมรับสินค้าที่สั่งซื้อเมื่อส่งมอบ , ยกเลิกคำสั่งซื้อ , ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้.

– ค่าขนส่งสินค้า / ค่าบริการส่งสินค้า / ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ตามแต่ตกลงกันไว้ล่วงหน้ากับทางบริษัท

-กรณีส่งมอบสินค้าในเขตกรุงเทพ

• การจ่ายชำระแบบโอนเงิน สินค้าจะถูกส่งมอบให้แก่ลูกค้า ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมดล่วงหน้า 1 วัน (ก่อน-วันที่นัดหมายส่งสินค้า) พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงินกับทางบริษัท และทางบริษัทได้รับเงินครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
• การจ่ายชำระแบบเงินสด สินค้าจะถูกส่งมอบให้แก่ลูกค้า ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการจ่ายชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมดด้วยเงินสด (ใน-วันที่ส่งสินค้า) ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
• การจ่ายชำระแบบเช็คธนาคาร สินค้าจะถูกส่งมอบให้แก่ลูกค้า ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการจ่ายชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมดด้วยเช็คธนาคาร (ใน-วันที่ส่งสินค้า) ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** หมายเหตุ กรณีลูกค้าเป็นผู้นำฝากเช็คด้วยตนเอง สินค้าจะถูกส่งมอบให้แก่ลูกค้า ภายหลังจากที่ลูกค้าแสดงหลักฐานการนำฝากเช็คธนาคารให้กับทางบริษัท และทางบริษัทได้รับเงินครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ****

– กรณีส่งมอบสินค้านอกเขตกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด

• การจ่ายชำระแบบโอนเงิน สินค้าจะถูกส่งมอบให้แก่ลูกค้า ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมดล่วงหน้า 1 วัน (ก่อน-วันที่นัดหมายส่งสินค้า) พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงินกับทางบริษัท และทางบริษัทได้รับเงินเครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
• การจ่ายชำระแบบเช็คธนาคาร สินค้าจะถูกส่งมอบให้แก่ลูกค้า ภายหลังจากที่ลูกค้าแสดงหลักฐานการนำฝากเช็คธนาคารให้กับทางบริษัท และทางบริษัทได้รับเงินครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลยพินิจในการเลือกเส้นทางการจัดส่งและรูปแบบในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามความเหมาะสม
– หากลูกค้าต้องการให้จัดส่งแบบด่วน อาจมีค่าใช้จ่ายการดำเนินการเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการจัดส่งสินค้า
– หากสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ รูปแบบ หรือขนาด ซึ่งอาจมีผลกับน้ำหนักของสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคิดค่าบริการเพิ่มเติมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากกรณีดังกล่าว
– การเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งสินค้า , ความผิดพลาดในการส่งสินค้า , การกระทำที่นำไปสู่ความล่าช้าในการส่งมอบ
– การจัดส่งอันเนื่องมาจากการส่งสินค้าที่เร็วกว่ากำหนด
– ความล่าช้า และ/หรือ ความเสียหายใดๆ จากการขนส่ง เนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
– เหตุสุดวิสัย ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อาทิเช่น ความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจาก การชุมนุมประท้วง การจราจล สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย สงคราม หรือ ภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่ (ตามที่ระบุไว้โดยองค์กรอนามัยโลก) การตัดสินใจของรัฐบาลที่จำกัดขอบเขตการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น
– การจัดส่งสินค้า กรณีที่บริษัทจำเป็นต้องทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนส่งมอบสินค้า ลูกค้าโปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แม้นอกเวลาทำการ เพื่อการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา หากทางบริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ทางบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งมอบสินค้า
– ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ กฎระเบียบการทำงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ กฎระเบียบของบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง
– ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
– กรณีที่ไม่มีการแจ้งเลื่อนวันจัดส่ง หรือ บริษัทได้นำส่งตามวันและเวลาที่ลูกค้าแจ้งขอเลื่อนแล้ว แต่ลูกค้าไม่สามารถรับสินค้า และ/หรือ กระทำการชำระเงินในวันและเวลาดังกล่าวได้ ทางบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดส่งสินค้าใหม่ และลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าใหม่
– หากลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าได้ภายในระยะเวลาการจัดส่งที่กำหนด บริษัทจะให้บริการรับฝากสินค้าในคลังสูงสุด ไม่เกิน 7 วัน หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการคลังสินค้า ในวันส่วนเกินจากระยะเวลาการจัดส่งที่กำหนด จนถึงวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า วันละ 200 บาท (รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
– กรณีที่ลูกค้านัดเวลากับทางบริษัทขนส่งแล้ว หากลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้ดังกล่าว ผู้ให้บริการขนส่งอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดส่งสินค้าใหม่ และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระเงินค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าว
– หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อจัดส่งสินค้าได้สำเร็จ ผู้ให้บริการขนส่งจะนำสินค้ากลับคืนมายังบริษัท ทางบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดส่งสินค้าใหม่ หากลูกค้ามีการติดต่อกลับภายหลังจากที่สินค้าได้ส่งกลับคืนมายังบริษัทแล้ว และยืนยันให้บริษัททำการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าใหม่

ข้อตกลง – เรื่องบรรจุภัณฑ์

– ค่าบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ตามแต่ตกลงกันไว้ล่วงหน้ากับทางบริษัท
– ราคาของสินค้านั้นจะยังไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ หากลูกค้าต้องการให้มีบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการสั่งซื้อ เนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเภทของบรรจุภัณฑ์

 

ข้อตกลง – เรื่องการรับประกันสินค้า

การตรวจรับสินค้า
– ลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจรับสินค้าทันที ภายหลังได้รับสินค้าหากมีปัญหาหรือมีข้อบกพร่อง จะต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเคลม , เปลี่ยนสินค้า , คืนสินค้า ในทุกกรณี

การเคลมสินค้า และ การเปลี่ยนสินค้า /คืนสินค้า
– หากลูกค้ามีความประสงค์จะเคลมสินค้า ให้ลูกค้าแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรมาทางอีเมล์ โดยส่งอีเมล์มาที่ gimmicktalk@gmail.com พร้อมแนบรูปถ่ายที่ชัดเจนของสินค้าที่มีปัญหาดังกล่าวให้กับบริษัท ( ATTN : แผนกเคลมสินค้า) ภายในเวลา 3 วันนับจากวันที่สินค้าถูกส่งไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งของลูกค้า โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบภายใน 3 วันทำการ หมายเลขติดต่อแผนกเคลมสินค้า 02-1155877 เพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้า
– ลูกค้าจะต้องตรวจเช็คสินค้าและจำนวนที่ต้องการแจ้งเคลมให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อย ก่อนทำการแจ้งเคลมแก่บริษัท เนื่องจากบริษัทจะทำการออกเอกสารใบเคลมสินค้า โดยยึดถือจำนวนที่ได้รับแจ้งเมื่อแรกเริ่มและให้ถือเป็นที่สิ้นสุดของการตรวจสอบที่ถูกต้องแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง
– ภายหลังจากการแจ้งเครม ลูกค้าจะต้องกระทำการส่ง สินค้าที่ต้องการเคลม และ เอกสารการชำระเงินค่าสินค้า (ฉบับสำเนา) เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี คืนมายังบริษัทภายในเวลา 15 วันนับจากวันที่แจ้งเคลม บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการรับเคลม หากลูกค้าไม่สามารถทำตามข้อตกลงในหัวข้อนี้ได้
– ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์เดิมเช่นเดียวกับเมื่อแรกเริ่มที่ได้รับสินค้า และมีสภาพที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน โดยหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดเตรียมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้างต้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการจัดส่ง
– กรณีการส่งเคลม สินค้าที่มีปัญหาหรือมีข้อบกพร่อง อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า (เฉพาะลูกค้าภายในประเทศไทย เท่านั้น) โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนมายังบริษัทจะคืนกลับได้ เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว (หมายเหตุ ลูกค้าต้องแนบหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อใช้ในการทำเรื่องจ่ายเงินคืน)
– กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อคืน – เปลี่ยน
– กรณีลูกค้าซื้อสินค้าสั่งผลิต และได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ ในการไม่รับคืนและเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น
– กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า บริษัทจะไม่สามารถคืนเงินราคาส่วนต่างสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันสินค้าภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้
• การใช้งานผิดวิธี เช่น ใส่ของที่มีน้ำหนักมากเกินจริง การดึง การกระชาก หรือการตั้งใจทำให้ชำรุด
• การจัดเก็บในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น การเก็บสินค้าในสถานที่ที่มีความอับชื้น หรือ มีความร้อนสูง
• การซักที่รุนแรง ซักแบบผิดวิธี และการซักด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมของน้ำยาฟอกขาว
• การหลุดลอกของสีพิมพ์ อันเนื่องมาจากการรีดด้วยความร้อนทับบนสีพิมพ์
• ความเสียหายของสินค้า อันเนื่องมาจากการรีดผ้าด้วยอุณหภูมิความร้อนสูง
• ความเสียหายอันเกิดจากการจัดเก็บแบบผิดวิธี การเปึ้อนเลอะ ชำรุด หรือผ่านการใช้งานแล้ว
• รอยที่เกิดจากการพับ หรือ รอยยับของเนื้อผ้า
• สินค้าในกลุ่มสินค้า Promotion ไม่จัดอยู่ในการรับประกันสินค้า ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

การคืนเงิน
– การคืนเงิน ในกรณีคืนหรือเปลี่ยนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการคืนเงินตามเหตุอันควร โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบภายใน 3 วันทำการ และจะดำเนินการจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งขอคืนเงิน พร้อมแจ้งให้ทราบเมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าต้องส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการ